Kolejki oczekujących aut przed firmą, kierowcy skarżący się na długi czas przyjęcia, pośpiech przy załadunku, zwiększająca się obsada portierni oraz niewykorzystane moce magazynowe w przypadku braku ruchu to podstawowe problemy każdej firmy, wokół której ruch samochodów ciężarowych jest duży i które same zarządzają powierzchnią przyzakładową.

Czy dobrze zaplanowane okna czasowe maja wpływ na terminową dostawę?

System Optilo pozwala dokładnie zaplanować okna czasowe dla załadunków i rozładunków. Efektem jest optymalne wykorzystanie istniejących zasobów przedsiębiorstwa, elastyczne zarządzanie oknami w okresach sezonu i poza nim oraz minimalizacja niepotrzebnych spiętrzeń w obsłudze. Przewidywalny i sprawny przebieg procesów oraz możliwość wcześniejszego określania oczekiwanego obciążenia to kolejne elementy, które wpływają na jakość planowania w całym łańcuchu dostaw.

Minimalizacja spiętrzeń i punktualność

Rezerwacje on-line w zależności od dostępności okien czasowych, zarządzanie kolejnością załadunków i rozładunków oraz łatwość planowania całego ruchu pojazdów na terenie zakładu. Eliminacja przestojów, punktualny załadunek/rozładunek i redukcja zmarnowanego czasu.

Wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie zakładu

Zmniejszenie czasu związanego z identyfikacją kierowcy i środka transportu. Ograniczenie ryzyka związanego z wjazdem aut lub wejściem osób niezarejestrowanych i nieprzeszkolonych.

Sprawny proces obsługi załadunków/rozładunków

Zmniejszenie nakładu pracy i wzrost poziomu efektywności czynności związanych z obsługą całego procesu od samej rejestracji do momentu wyjazdu auta z terenu firmy.

Kontrola i alarmowanie odchyleń od planu

Natychmiastowa informacja o spóźnieniach i odchyleniach od realizacji planu wjazdów/wyjazdów. Powiadamianie z dużym wyprzedzeniem odbiorców o możliwych opóźnieniach w dostawie.

Zwiększenie poziomu obsługi kierowcy

Scedowanie zadań związanych z awizacją na podwykonawcę usługi, bezpośrednia komunikacja z kierowcą (SMS, aplikacja mobilna) oraz dyscyplinowanie spedytorów w zakresie terminowości podstawiania się – ogranicza korki i wielogodzinne oczekiwanie pod bramą.

Integracja z magazynem, urządzeniami wagowo-pomiarowymi

Natychmiastowa informacja w systemie o wagach, obciążeniach i ilości towarów, pozwala podejmować decyzje o kontroli, konieczności zmiany ułożenia towaru, etc.

NARZĘDZIA
Moduł zdarzenia

Planowanie wykonania zadań, ich momentów czasowych i automatyczny nadzór nad ich realizacją lub brakiem. Wykonywanie działań informujących, zapobiegawczych czy eskalujących.

YMS

Pozwala na kompleksowe zarządzanie całością operacji związanych z procesami odbywającymi się na terenie zakładu. Redukuje do minimum ręczne czynności związane z obsługą tychże procesów. Pełna automatyzacja i standaryzacja działań (karty magnetyczne, skany dokumentów, komunikacja sms).

Optilo Awizacje

Portal, dzięki któremu zewnętrzne firmy mogą dokonywać rezerwacji okien czasowych na załadunki i rozładunki. Korzyści zarówno dla operatora dokonującego rezerwacji, który może ją dopasować do swoich planów, jak i dla firmy, której rola ogranicza się do ustalania zasad awizacyjnych i nadzoru.

Optilo Brama

Narzędzie wspierające pracę portierni w identyfikacji wjazdów/wyjazdów. Portiernia nie jest już zobowiązana do wykonywania czasochłonnej pracy administracyjnej, jak prowadzenie ksiąg i ręczne wypisywanie dokumentów.

Kiosk

Kierowcy samodzielnie po przyjeździe na miejsce załadunku/rozładunku potwierdzają przybycie, wybierają odpowiadające im okno czasowe. Pozwala to uniknąć kolejek i jednocześnie wspomaga efektywność pracy magazynu, który dokładnie zna plan wjazdów i gotowości pojazdów.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą, a kierowcą oczekującym na wjazd z wykorzystaniem SMS, czy tablicy świetlnej.