Logistyka w produkcji zajmuje się planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych od momentu organizacji zamówień na surowiec, poprzez magazyny, komunikację z uczestnikami łańcucha dostaw, aż do dystrybucji, rozliczeń i kontroli. Uczestniczy także w procesie planowania lokalizacji i budowy fabryki, stref dystrybucyjnych, wyboru partnerów oraz całościowej organizacji procesów.
Podstawowym celem logistyki w produkcji jest zwiększenie możliwości realizacji i niezawodności dostaw przy możliwie niskich kosztach logistycznych i produkcyjnych.
Dobra organizacja procesu pozwala uniknąć marnotrawstwa czasu, zasobów, przestojów i zbędnego przezbrajania maszyn, obniżając tym samym jednostkowe koszty wytworzenia produktów.

Logistyka produkcji - kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa.

System Optilo pozwala na zarządzanie i obsługę procesów logistyki strategicznej, taktycznej i operacyjnej. Od obsługi strategicznych elementów procesu związanych z doborem przewoźników, wyznaczaniem obszarów handlowo-dystrybucyjnych, doboru floty, do optymalizacji codziennych działań związanych z organizacją transportu, jego planowaniem, kontrolą i rozliczaniem.

Centralizacja planowania

Zintegrowany system planowania, minimalizujący wąskie gardła w procesie. Jedno miejsce do zarządzania zleceniami całopojazdowymi, drobnicowymi i kurierskimi.

Najniższa możliwa cena zakupu usług transportowych

Optymalizacja doboru podwykonawców spośród floty własnej, wykonawców kontraktowych, przewoźników spotowych i operatorów logistycznych.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw, do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Minimalizacja kosztu logistyki

Efektywne plany dostaw, przyjęć, harmonogramy awizacyjne, redukcja czasu i kilometrów oraz dobór odpowiedniego przewoźnika i środka transportu.

Reagowanie na problemy

Natychmiastowa informacja w systemie o zdarzeniach, które zaszły lub które nie zaszły. Eskalacja do osób i natychmiastowe działanie w celu eliminacji problemu.

Integracja

Integracja z systemami dostawcy, Klienta, operatora logistycznego oraz z urządzeniami GPS i giełda transportową.

NARZĘDZIA
Optilo TMS

Pełna funkcjonalność do obsługi procesów transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego. Moduły optymalizacji tras, doboru podwykonawców i taboru.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu związanego z rozliczaniem operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Portal dla Klienta

Moduł umożliwiającym Klientom zakładanie zleceń, wycenę oraz podgląd statusu realizacji zlecenia i dostęp do rozliczeń za wykonane usługi. Funkcjonalność gwarantująca standardy i wysoki poziom obsługi Klienta.

Aukcje/Przetargi

Funkcjonalność wspomagająca podejmowanie decyzji o charakterze strategicznym, dotyczącym wyboru firm, z którymi chcemy współpracować długoterminowo, przy realizacji stałych kontraktów (morskie, lotnicze, kolejowe czy drogowe). Jak i o charakterze operacyjnym, zapytania jednorazowe.

Cenniki

Redukcja czasu związanego z weryfikacją i porównaniem wielokryterialnych ofert cenowych na świadczenie usług transportowych. Gwarancja wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na dane relacje.

Umowy

Obsługa umów na dostawę surowca. System wspomaga tworzenie harmonogramów dostaw związanych z umową, tworząc zamówienia surowcowe a następnie transportowe. Redukcja czasu związanego z obsługą tych procesów, monitoring i kontrola działań.