Logistyka w realizacji przedsięwzięć budowlanych ma indywidualny charakter, wynikający ze specyfiki branży budowlanej. Z jednej strony jest to zapewnienie ciągłości prac budowlanych, z drugiej strony minimalizacja kosztów związanych logistyką. Oba te cele często się rozjeżdżają, a ponadto są niejednokrotnie obarczone dodatkowymi problemami wynikającymi ze specyfiki prowadzenia projektów budowlanych (domówienia, uzupełnienia, przestoje).

Planowanie, organizowanie, sterowanie, kontrola w jednym systemie logistycznym.

System Optilo z modułem dynamicznego planowania i harmonogramowania dostaw pozwala na sprawną realizację poszczególnych zadań transportowych, które dają gwarancję zapewnienia ciągłości prac budowlanych. Elastyczne planowanie, precyzyjny dobór podwykonawców do realizacji usług przy jednoczesnym dbaniu o niskie koszty i wysoką jakość dostaw. Dodatkowo, system dba o sprawną komunikację z wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, pilnuje terminów oraz precyzyjne określa punkt dostawy, a jest to jeden z istotnych elementów, gdy mówimy o budowach, które często nie posiadają pełnych adresów.

Minimalizacja kosztu dostaw

Efektywne plany dostaw, redukcja czasu i kilometrów, maksymalizacja wypełnienia pojazdu, dobór odpowiedniego przewoźnika.

Wyznaczanie obszarów dystrybucji

Minimalizacja kosztów dojazdu z centrum dystrybucji do poszczególnych Klientów z uwzględnieniem odległości i częstotliwości dostaw.

Pełna automatyzacja procesów

Sprawne i efektywne zarządzanie poszczególnymi elementami procesu, od spraw związanych z umowami na surowiec i produkt, przez harmonogramowanie dostaw do obsługi całego procesu załadunkowo-rozładunkowego.

Wysoka jakość obsługi klienta

Dostarczanie towaru zgodnie z ustalonym harmonogramem. Natychmiastowa informacja o spóźnieniach i odchyleniach od jego realizacji.

Efektywna komunikacja

Automatyzacja wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, z Klientami, dostawcami produktów, jak i przewoźnikami.

Integracja

Integracja z systemami Dostawcy, operatora, magazynowymi oraz urządzeniami GPSIntegracja z systemami Dostawcy, operatora, magazynowymi oraz urządzeniami GPS.

NARZĘDZIA
Optilo Planowanie dostaw

Moduł wspomagający podejmowanie właściwych decyzji przez logistyka, w minimalnym czasie: automatyczne planowanie zarówno dostaw do Klientów jak i zaopatrzenia w surowce, kontrola kosztów i wykorzystania środków transportu. Podstawowe korzyści to obniżenie kosztów transportu, podniesienie wydajności prac, skrócenie czasu obsługi procesów, oraz lepsza komunikacja z Klientami i kierowcami.

Portal dla przewoźników

Automatyzacja komunikacji z wykonawcami usługi transportowej zarówno na etapie związanym z wyborem przewoźnika, jak również na końcowym etapie procesu rozliczenia operatorów za wykonane usługi transportowe. Redukcja czasu potrzebnego na weryfikację i rozliczanie faktur.

Struktura floty

Wyznaczenie liczby, struktury własnościowej oraz rodzaju zasobów niezbędnych do realizacji zadań transportowych na danym terenie.

Moduł komunikacyjny

Efektywna komunikacja pomiędzy firmą a kierowcą. Daje to możliwość przekazywania zleceń przewoźników, jak i podglądu oraz śledzenia statusów.

Cenniki

Redukcja czasu związanego z weryfikacją i porównaniem wielokryterialnych ofert cenowych na świadczenie usług transportowych. Gwarancja wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty na dane relacje.

Strategiczna budowa obszarów dystrybucji

Wyznaczenie lokalizacji, która zapewnia uzyskanie najniższego kosztu dystrybucji dla założonych warunków ograniczających.